CHỦ TRƯƠNG

 CỘNG ĐỒNG THÁNH MICAE  

Tổng Giáo Phận Paderborn & Giáo Phận Essen

 

ĐIỀU HÀNH

 • Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Thủy
 • Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Thánh Micae 

 

CHỊU TRÁCH NHIỆM BÀI VỞ
 • Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Thủy
 • Ông F. x. Trần Đức Trang 

 

BAN BIÊN TẬP
 • Lm. Phêrô Nguyễn Trọng Qúy
 • Ông Giuse Đặng Quốc Thanh

 

CỘNG TÁC
 • Đaminh
 • MTN
 •  FXT
 • Hương Quê

 

PHỐI TRÍ VÀ KỸ THUẬT

 • Ông Giuse Mai Phú Thịnh

 • Ông Giuse Trịnh Quốc Trí Dũng

 • Ông Giuse Trần Hoàng Tân

 • Ông Leon Nguyễn Quốc Thiên

 • Ông Giuse Phạm Duy Vũ