Ban Chấp Hành Cộng Đồng

            các Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn và  toàn thể                      giáo dân Cộng Đồng Thánh Michael kính chúc

                        Cha Tuyên Úy nhân ngày kỷ niệm                                                 19 năm Thụ Phong Linh Mục  

                                  Sức Khoẻ, Tình Yêu

                       và tràn ngập ơn Chúa Thánh Thần