Hân hoan chúc mừng             

    Hội Các Bà Mẹ Công Giáo       

Tổng Giáo Phận Paderborn và Essen

nhân dịp Lễ Bổn mạng 27.08.2022

 

(Ban chấp hành và các Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn  trong Cộng Đồng Thánh Micae)

 

Hân hoan chúc mừng Cộng đoàn Mông Triệu Dortmund nhân dịp Lễ Bổn mạng 15.08.2022

(Ban chấp hành và các Cộng Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn  trong Cộng Đồng Thánh Micae)