MỪNG CHÚA ĐẾN TRONG GIÁO LÝ CÔNG GIÁO VỀ GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

Công Đồng Vaticano II dạy: Quod ultra individualisticam ethicam progediendum sit

Profunda et velox rerum immutatio urgentius postulat ut nemo sit qui, ad rerum cursum non attendens vel inertia torpens, ethicae mere individualisticae indulgeat. Iustitiae ac caritatis officium magis ac magis adimpletur per hoc quod unusquisque, ad bonum commune iuxta proprias capacitates et aliorum necessitates conferens, etiam institutiones sive publicas sive privatas promovet et adiuvat quae hominum vitae conditionibus in melius mutandis inserviunt. Sunt autem qui, largas generosioresque opiniones profitentes, ita tamen semper reapse vivunt ac si nullam societatis necessitatum curam habeant. Immo plures, in variis regionibus, leges et praescriptiones sociales minimi faciunt. Non paucis, variis fraudibus ac dolis, iusta vectigalia vel lia quae societati debentur effugere non verentur. Alii normas quasdam vitae socialis, e grad valetudinem tuendam, aut ad vehiculorum ductum moderantum statutas, parvi aestimant, non animadvertentes se tali incuria vitae suae et aliorum periculum in ferre. Gaudium et Spes. 30

 

Cần vượt xa ra khỏi thứ luân lý cá nhân chủ nghĩa. Hoàn cảnh biến đổi sâu rộng và nhanh chóng đòi hỏi cấp bách đừng ai chủ trương một thứ luân lý duy cá nhân mà không lưu tâm hoặc không màng chi tới diễn tiến thời cuộc. Bổn phận công bình và bác ái được chu toàn mỗi ngày một hơn là do mỗi người biết, tùy theo những khả năng của mình và nhu cầu của kẻ khác mà mưu ích chung, bằng cách cổ võ và trợ giúp những tổ chức công hay tư nhẳm cải thiện những điều kiện sống của con người. Lại có những người ngoài miệng thì chủ trương rộng rãi và đại lượng, mà thực tế họ luôn luôn sống như là chẳng quan tâm gì tới những nhu cầu của xã hội. Hơn nữa tại nhiều nơi có nhiều người còn coi thường các luật lệ và những quy định của xã hội. Một số người không ngần ngại dùng những hình thức gian lận và lừa đảo để trốn những thuế vụ chính đáng hoặc trốn tránh những gì xã hội đòi buộc. Có người lại coi nhẹ một số luật lệ trong cuộc sống xã hội, chẳng hạn những luật lệ liên đới tới bảo vệ sức khỏe, hoặc việc xe cộ lưu thông, bởi vì họ không nhận thức rằng do bất cẩn như thế sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của họ và của những người khác Bản dịch của Giáo hoàng học viện Pio X

 

Những điều có thể thành tội do Công Đồng nêu ra:

  1. Người ta coi thường luật lệ liên quan tới sức khỏe như:
  2. Không giữ vệ sinh chung vứt vác ra đường, phóng uế ngoài đường..
  3. Làm cho môi trường sống bị nhiễm độc xả rác độc ra sông, vào không khí …
  4. Ngay cả khi không chích thuốc ngừa bệnh để cho mình mắc bệnh làm cho người khác lây bệnh.
  5. Người ta coi thường luật lệ giao thông công cộng như:
  6. Lái xe trái đường.
  7. Lái xe vượt qua đèn đỏ.
  8. Lái xe khi mình đang ngà ngà rượu.

Tất cả những điều nầy buộc đòi phải tránh, không phải chỉ tránh khi biết rõ sẽ gây ra tai nạn cho mình hoặc cho kẻ khác trong trường hợp cụ thể, dự đoán chắc chắn xảy ra, mà còn phải tránh trong trường hợp phỏng đoán nữa giống như phải tránh dịp tội gần mà còn phải tránh dịp tội xa, nhất là vì sự hữu ích của luật lệ vì sự hữu ích của luật lệ nên tôi phải giữ kể cả khi không có nguy cơ gần hoặc xa.                                                                      Lm Fx Nguyễn hùng Oánh

 

Kính chúc Anh Chị Em một Năm Mới sống thánh thiện hơn và cố gắng hơn giữa đời.

Xin Chúa chúc lành và gìn giữ Cả Nhà chúng ta.

 

Kính chào Anh Chị Em.

P. Franz Nguyen SAC